Счетоводство и счетоводни услуги

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен изцяло с Вашите информационни потребности и дейности;
 • Разработване на индивидуална счетоводна политика, съобразена с изискванията на действащата нормативна база за счетоводна отчетност;
 • Цялостно организиране на счетоводния процес, съобразен с Вашите изисквания;
 • Текущо водене на счетоводство;
 • Изготвяне на месечни, периодични и годишни декларации по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ, Интрастат, отчети за БНБ, справки за НСИ и подаването им по електронен път;
 • Текущо изчисляване на дължими данъци по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗАДС и подаване на информация за тях по електронен път;
 • Изготвяне на годишни финансови отчети (включително консолидирани) съгласно българското счетоводно законодателство и приложимите стандарти -  НСФОМСП и МСФО;
 • Изготвяне на годишен доклад за дейността;
 • Текущо информиране за промени в счетоводното и данъчното законодателство, засягащи Вашата дейност;

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета и длъжностни характеристити на персонала;
 • Изготвяне на ведомости за заплати и изчисляване на отпуски;
 • Изготвяне и подаване  в НОИ на документите, свързани с болнични листове;
 • Изготвяне на платежни документи за разплащане с бюджета;
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ;
 • Попълване на трудови книжки, заверка на осигурителен стаж;