Одиторски услуги

ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 • Одит на финансовите отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);
 • Одит на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО;
 • Одит на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции (като Международната банка за възстановяване и развитие), и/или правителствени и неправителствени организации;
 • Одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с отчетна рамка със специално предназначение;
 • Одит на отделни компоненти на финансов отчет, или на конкретен елемент, статия или позиция от финансов отчет;
 • Одит със специални цели във връзка с регулаторни изисквания.

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 • Преглед на финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО;
 • Преглед на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО.

ДОГОВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 • Договорени процедури за преглед и оценка на счетоводните системи и системите за вътрешен контрол;
 • Договорени процедури по проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции (като Международната банка за възстановяване и развитие), и/или правителствени и неправителствени организации;
 • Договорени процедури със специални цели във връзка с регулаторни и други законови или договорни изисквания;
 • Договорни процедури за извършване на определени процедури, договорени с предприятието за вътрешно-управленски нужди или по искане на трети страни.

ПРОВЕРКИ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

 • Проверки свързани с придобиването и преобразуването на търговски дружества, включително потвърждаване на съотношението на замяна, съгласно плана/договора за трансформация и потвърждаване капитала на придобивани/новосъздадени дружества  по реда на изискванията на Търговския закон (ТЗ), приложим на територията на Р. България.