1. Доходите от сделки с финансови активи са от източник в страната – чл.12, ал.  3 от ЗКПО
  2. Доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 3 на чуждестранни юридически лица, които не са реализирани чрез място на стопанска дейност подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен – чл. 195, ал. 1 от ЗКПО
  3. Когато платецът на дохода не е данъчно задължено лице и за доходите по чл. 12, ал. 3, данакът се удържа от получателя на дохода – чл. 195, ал. 3 от ЗКПО.
  4. Данъчната стака на данъка за доходите по чл. 195 е  10%. – чл. 200, ал. 2 от ЗКПО.
  5. Данъчната основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите на чуждестанни лица от разпоредителни действия с финансови активи е положителната разлика между продажната им цената и тяхната документиално доказана цена на придобиване – чл. 199, ал 3 от ЗКПО.
  6. Лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 195, декларират дължимия данък за тримесечието с деклаация по образец в срок до края на мецеса следващ тримесечието – чл. 201, ал. 1 от ЗКПО.
  7. В случаите, когато платецът на дохода е лице, което не е задължео да удържа и внася данък, декларацията се подава от получателя на дохода – чл. 201, ал. 3 от ЗКПО.
  8. Платците на доходи, удържащи данъка при източника почл. 195, са длъжни да внесат дължимите данъце в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода - чл. 202, ал. 2 от ЗКПО.
  9. Когато платецът на дохода по ал. 2 не е данъчно задължено лице и за доходите по чл. 12, ал. 3, данакът се внася от получателя на дохода в срока по ал. 2, като доходът се смята за начислен от датата на получаването му от чуждестранното юридическо лице. Когато платецът на дохода не подлежи на регистрация, данакът се внася в Териториална дирекция на НАП – София.

ИЗВОДИ:

1. Дохода от продажбата на дяловете по прицип подлежи на облагане с еднократен данък  в размер на 10% в България. Данъчното събитие възниква при получаване на дохода от ЧЮЛ. В нашия конкретен случай такъв данък няма да е дължим, защото няма да има плащане по сделката.

2.  Подава се декларация от чуждестранното юридическо лице, придобило дохода в срок до края на месеца следващ тримесечието на начисляване на дохода.  В конкретния случай не следва да се подаде декларация, защото дохода се счита за начислен от датата на получаването му от ЧЮЛ, а то няма да получи нищо.